ការឆ្លើយតបបន្ទាន់ និងការស្ដារឡើងវិញ

ការឆ្លើយតបបន្ទាន់ និងការស្ដារឡើងវិញ

© Foto: PIN Cambodia

​ការឆ្លើយតបចម្រុះលើការបង្ការ និងការគាំពារចំពោះកូវីដ-១៩

ភាពធន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យផ្សេងៗ។ ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការថយចុះសមាមាត្រមរណភាពមាតា និងទារក និងបានលើកកម្ពស់ការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ម្តាយថ្មីថ្មោង និងទារកទើបនឹងកើត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្រាមរណៈនៅតែខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់។ យើងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តចំនួនបួននៅទាំងតំបន់ជនបទ និងទីក្រុង នៅមណ្ឌលសុខភាពជាង ៣០ មណ្ឌល និងជាមួយសម្ភពជាង ៩០ នាក់ និងអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពចំនួន ៥០នាក់ ។ ដូច្នេះ យើង​អាច​ជួយ​ដល់ប្រជាជន​រាប់​ពាន់​នាក់។ យើងផ្តល់ជូនឆ្មប និងបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយគុណភាព។ យើងក៏​បាន​ដាក់​ដំណើរការ​ផងដែរកម្មវិធី​ច្នៃប្រឌិត​មួយ​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ទូរស័ព្ទ។ ម្តាយដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធនឹងទទួលបានសារជាសំឡេងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីការថែទាំទារកជាប្រចាំ។

ជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាត កូវីដ-19 ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក យើងគាំទ្រសហគមន៍ជនបទក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពប្រឆាំងនឹង កូវីដ-១៩ ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចតាមរយៈចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសការងារ និងធានាសុវត្ថិភាពសហគមន៍ពីអំពើហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកនេះ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ

យើងបាននឹងកំពុងកសាងភាពធន់របស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយ និងជួយគាំទ្រនៅពេលដែលពួកគាត់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយ។ ក្នុងការសហការជាមួយអង្គការក្នុងស្រុក សហគ្រិន និងរដ្ឋាភិបាល យើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ដែលផ្តល់ព័ត៌មានជាមុនអំពីគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងកើតឡើងនាពេលខាងមុខ។

លើសពីនេះ យើងក៏ចូលរួមក្នុងការបង្កើតផែនការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយនាពេលអនាគត និងដើម្បីជួយប្រទេសទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិភពលោក។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ និង ២០១៣ យើងបានផ្តល់ការឆ្លើយតប បន្ទាន់សម្រាប់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ ខណៈដែលនៅឆ្នាំ ២០១៧ យើងបានជួយប្រជាជនឱ្យយកឈ្នះលើផលវិបាកនៃគ្រោះរាំងស្ងួត។

ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន នឹងបន្តនូវការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ​នឹង​បន្ត​ពង្រីក​មុខងារ​របស់ខ្លួន​ឱ្យ​កាន់តែ​ងាយស្រួល​សម្រាប់​សហគមន៍​ទាំងអស់​ទូទាំងប្រទេស​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។


អត្ថបទទាំងអស់ អត្ថបទតិច

សកម្មភាពដែលកំពុងដំណើរការសកម្មភាពកន្លងមក

Improving participation, accountability and inclusion of the Early Warning-Early Action value chain in Cambodia

Improving participation, accountability and inclusion of the Early Warning-Early Action value chain in Cambodia

អង្គការ PIN គ្រោងនឹងបង្កើត និងដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការនូវ​បណ្តាញទំនាក់ទំនង2​ផ្លូវ​សម្រាប់ EWS1294 ដើម្បី​ពង្រឹងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងគណនេយ្យភាព​ចំពោះប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់។ នវានុវត្តន៍នេះ​នឹងអនុញ្ញាតឱ្យ អង្គការ PIN និងដៃគូជាតិអាចស្តាប់ និងធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅតាម​តម្រូវការរបស់ប្រជាជន ដំណោះស្រាយដែលបានស្នើ មតិត្រឡប់ និងពាក្យបណ្តឹង ហើយ​ប្រជាជន​​​ទទួលបានជំនួយឱ្យបញ្ចេញមតិយោបល់ និងប្រឈមមុខនឹងវិសមភាពយេនឌ័រ ដោយបង្កើតនូវ​ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រដើម្បី​ដឹកនាំការ​អនុវត្តគម្រោង។ ការបញ្ចូលព័ត៌មាន​និងចំណេះដឹង​ពីហានិភ័យក្នុងតំបន់/សហគមន៍ទៅក្នុង EWS1294 នឹងធ្វើឱ្យមានប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈ​ចូលរួមកាន់តែច្រើនថែមទៀត។
Enhancing Integrated Water Management and Climate Resilience in Vulnerable Urban Areas of the Mekong River Basin

Enhancing Integrated Water Management and Climate Resilience in Vulnerable Urban Areas of the Mekong River Basin

សកម្មភាពនេះបង្កើតឡើងដោយ​ឈរ​លើ​បទពិសោធន៍ដែលមានស្រាប់របស់ អង្គការ PIN  ទាក់ទងនឹង​កម្មវិធីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមេរៀនដែលបានដកពិសោធន៍ពីគម្រោងដែលកំពុងបន្ត និងអនុវត្ត​ចប់​នា​ពេល​កន្លងមក ដែលរួមមានដូចជា គម្រោង EWS ទីមួយ ដែលតម្រូវទៅតាមបរិស្ថានទីប្រជុំជន (ក្រុងបាត់ដំបង)។ ស្របតាមកម្មវិធីអាទិភាពរបស់អង្គការ UNDP អង្គការ PIN នឹងជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹករួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន 2 គឺខេត្តក្រចេះ និងស្ទឹងត្រែង។ សកម្មភាពនេះបង្កើតការត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុង​សហគមន៍ដែលមានបរិយាបន្ន និងសកម្មភាពដំបូង ព្រមទាំង​កំណត់មូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រព័ន្ធ​ EWS ឆ្លងដែននៅតាម​តំបន់ព្រំដែន
កម្ពុជា-ឡាវ។
Strengthening the reach of Cambodia’s flood early warning system through an innovative dissemination channel

Strengthening the reach of Cambodia’s flood early warning system through an innovative dissemination channel

គោលបំណងរួមរបស់​គម្រោង គឺ​បង្កើនភាពធន់របស់សហគមន៍កម្ពុជាក្នុងការ​ទប់ទល់នឹង​ហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ។ ដោយឡែក គោលបំណងជាក់លាក់របស់គម្រោងនេះ គឺ​បង្កើនវិសាលភាព​ផ្សព្វផ្សាយរបស់​ប្រព័ន្ធប្រកាស​ឱ្យដឹង​មុន​របស់ប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើតបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍មួយ ហៅថា ការផ្សាយសារ SMS។
អង្គការ PIN ស្នើ​បង្កើត ធ្វើតេស្ត និងអនុវត្ត​សាកល្បងនូវ​នវានុវត្តន៍ថ្មីនេះនៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន 4 ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពី​ហានិភ័យទឹកជំនន់ និងដែល​ពាក់ព័ន្ធពិសេស​ទៅ​នឹងប្រព័ន្ធ EWS1294។ ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយថ្មីនេះ នឹងបង្កើនវិសាលភាពទូលំទូលាយ​នៃការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់នៃប្រព័ន្ធ EWS1294 នៅក្នុងតំបន់គោលដៅ។ ប្រសិនបើគម្រោង​សាកល្បងនេះ​ទទួលបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ​2023 ដូចដែលបានបង្ហាញដោយការធ្វើតេស្តម៉ត់ចត់ និងការចងក្រងទិន្នន័យនៃលទ្ធផល អង្គការ PIN នឹងពង្រីកទម្រង់នៃការផ្សាយសារ SMS ទៅកាន់ទូទាំង​ប្រទេស​នៅឆ្នាំ​2024 ស្របទៅតាមផែនទីចង្អុល​ផ្លូវសម្រាប់ការពង្រីកទៅថ្នាក់ជាតិ។
ការផ្សាយប្រព័ន្ទប្រកាសឱ្យដឹងមុន១២៩៤ តាមសារ SMS

ការផ្សាយប្រព័ន្ទប្រកាសឱ្យដឹងមុន១២៩៤ តាមសារ SMS

កិច្ចព្រមព្រៀងឧបត្ថម្ភមួយ​ត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងអង្គការ PIN និងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Smart Axiata ដើម្បីបង្កើនវិសាលភាព​ផ្សាយ​នៃសារជូនដំណឹងពីប្រព័ន្ធ EWS1294 ទៅ​ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ជាផ្នែកនៃកិច្ចសហការនេះ ការផ្សាយសារ SMS ពីប្រព័ន្ធ EWS1294 នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស៊ីមកាត Smart ទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យ ទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីទឹកជំនន់ពីប្រព័ន្ធ EWS1294។ លើសពីគំរូនៃការជាវ (subscription model) ដែលទាមទារដោយប្រព័ន្ធ IVR បច្ចុប្បន្ន ការផ្សាយសារ SMS នឹងបង្កើនវិសាលភាព​នៃ​ការជូនដំណឹងយ៉ាងខ្លាំង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតឆ្លាតវៃមួយចំនួនក្នុងចំណោម 8លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ ទទួលបានការជូនដំណឹងពី EWS1294 ក្នុងទម្រង់ជា SMS។
ពង្រឹងភាពធន់របស់ប្រជាជន និងការកសាងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុននៅកម្ពុជា

ពង្រឹងភាពធន់របស់ប្រជាជន និងការកសាងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុននៅកម្ពុជា

គោលបំណងនៃគម្រោងនេះ គឺរួមចំណែកកសាង​ភាពធន់ទូទៅ​របស់​សហគមន៍កម្ពុជាចំពោះគ្រោះមហន្តរាយ​នានា ដោយធានានូវការប្រគល់ប្រព័ន្ធ EWS1294 ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព ទៅ​ឱ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ EWS1294 គឺជាប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន​ថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូល និងផ្សព្វផ្សាយការជូនដំណឹងដែល​អាច​ជួយ​សង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្ស ទាក់ទងនឹងទឹកជំនន់ និងហានិភ័យផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធ​នឹងអាកាសធាតុ និងជំងឺរាតត្បាត។ គម្រោងនេះ​ផ្អែកលើ​សមិទ្ធផល​របស់​គម្រោង​ពីរមុនចំនួន 2 ដែលគាំទ្រ​មូលនិធិ​ដោយ​ក្រសួងការបរទេស​សាធារណរដ្ឋ​ឆែក និងមានបំណង​កាត់បន្ថយ​ចំណុចខ្វះខាត​​ដែលបានរកឃើញ ដើម្បី​ធានា​និរន្តរភាព​របស់​ប្រព័ន្ធ EWS1294 នៅក្នុង​ដៃ​របស់​គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ (NCDM)។
ដំណាក់កាលទីបី​នៃអន្តរាគមន៍ដែលគាំទ្រ​មូលនិធិដោយ MFA នេះ មានគោលបំណងដូចតទៅ៖

 • ពង្រឹងនិរន្តរភាព​នៃការប្រគល់​ប្រព័ន្ធ EWS1294 ទៅឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា តាមរយៈ​ការ​កសាង​សមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហាន្តរាយខេត្ត លើការថែទាំជាមូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ Tepmacha sensors។
 • ធ្វើលទ្ធកម្មទិញឧបករណ៍សិនស័រ (sensors) ថ្មីឱ្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហាន្តរាយ។
 • ថែទាំឧបករណ៍សិនស័រ (sensors) ដែលលែងសកម្ម​ដើម្បីធានាដំណើរការត្រឹមត្រូវ​របស់ប្រព័ន្ធ និង​ធ្វើនវានុវត្តន៍​ដើម្បីកែលម្អ​ប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍សិនស័រ (sensors) នៅតាមតំបន់នានាដែលមាន​សេវាតភ្ជាប់ទូរសព្ទដៃ​កម្រិតទាប។
 • ធានាលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់បាន​យូរអង្វែង និង​សន្តិសុខ​នៃ dashboard ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហាន្តរាយ និងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហាន្តរាយខេត្ត។
 • ពង្រឹង​ការត្រៀមលក្ខណៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ និង​សមត្ថភាពឆ្លើយតប​ជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការ​គ្រប់គ្រង​គ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅខេត្ត​ព្រៃវែង កណ្ដាល និងពោធិ៍សាត់។
ពង្រឹងព័ត៌មានអាកាសធាតុ និងប្រពន្ធ័ប្រកាសឱ្យដឹងមុននៅកម្ពុជា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍឱ្យមានភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការបន្សុំាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ពង្រឹងព័ត៌មានអាកាសធាតុ និងប្រពន្ធ័ប្រកាសឱ្យដឹងមុននៅកម្ពុជា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍឱ្យមានភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការបន្សុំាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

 គោលបំណងសំខាន់នៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកាត់បន្ថយទឹកជំនន់ ដោយបង្កើតអនុសាសន៍ផ្អែកលើភស្តុតាងសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះនៃប្រជាជនចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនក្នុងទីក្រុងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងមានប្រសិទ្ធភាព។ 

ឧបសគ្គទូទៅសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ក្នុងទីក្រុង (DRR) និងការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (CCA) គម្រោង​ក្នុង​តំបន់​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​គឺ​កង្វះ​ទិន្នន័យ​សណ្ឋានដី​ដែល​មាន​គុណភាព​ប្រសិនបើគ្មានប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន គឺមានផល​ពិបាក​ក្នុង​ការ​ទស្សន៍ទាយ​តាម​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ​អំពី​ការ​ចែកចាយ​លំហ​នៃ​ផល​ប៉ះពាល់​ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ធម្មជាតិ។ ការរីកចម្រើននៃ Digital Elevation Models (DEMs) បានអនុញ្ញាតឱ្យមានការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៃគំរូគ្រោះមហន្តរាយ ការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើតាមភូមិសាស្ត្រដែលមានគ្រោះ មហន្តរាយ។  ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដ៏មានឥទ្ធិពលនេះផ្តល់សិទ្ធិដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការទស្សន៍ទាយ ពីភាពប្រែប្រួលនៃទំហំនៃផល ប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះ ផលិតលទ្ធផល ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាននិងភស្តុតាង ដើម្បីកាត់បន្ថយ ហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងដើម្បីជូនដំណឹងអំពីផែនការទីក្រុង។  

ស្របតាមអាទិភាពជាតិដែលបានផ្តល់នូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្របម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់កម្ពុជាគម្រោងនេះមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមកាត់បន្ថយទឹកជំនន់ ដោយបង្កើតអនុសាសន៍ផ្អែកលើភស្តុតាងសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ដើម្បីកាត់បន្ថយ ភាពងាយរងគ្រោះនៃប្រជាជនក្នុងទីក្រុងចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ដោយមានការជួយសម្រួលដល់ការភ្ជាប់ទៅកាន់់ ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យ ដឹងមុនក្នុងទីក្រុងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងមានប្រសិទ្ធភាព។ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលទាំងនេះ អង្គការភីនបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យកម្ពស់ទឹក ដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់គំរូទឹកជំនន់ក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបង ក៏ដូចជាការស្វែងរកបណ្តាញទំនាក់ទំនងចុងក្រោយ បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនក្នុងទីក្រុងថ្មី។ ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន១២៩៤បច្ចុប្បន្នដំណើរការនៅទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង និងមានសមត្ថភាព ផ្សព្វផ្សាយសារក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់សែននាក់ដែលកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះចំពោះទឹកជំនន់ដែលផ្តោតជាចម្បងទៅលើប្រជាជននៅតាមជនបទ។  

ការឆ្លើយតបចម្រុះលើការបង្ការ និងការគាំទ្រចំពោះកូវីដ១៩សម្រាប់សគមន៍ងាយរងគ្រោះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ការឆ្លើយតបចម្រុះលើការបង្ការ និងការគាំទ្រចំពោះកូវីដ១៩សម្រាប់សគមន៍ងាយរងគ្រោះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

គម្រោង “ការឆ្លើយតបចម្រុះលើការបង្ការ និងការគាំទ្រចំពោះកូវីដ១៩សម្រាប់សគមន៍ងាយរងគ្រោះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ”  ដែល​គាំទ្រ​មូលនិធិ​ដោយ​សហភាពអឺរ៉ុប គឺជាគម្រោង​រយៈពេល 36 ខែ ដែល​គ្របដណ្ដប់​លើ​វិស័យជាច្រើន ដូចជា WASH ការបង្ការអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ និងការការពារ​កុមារ មុខរបរនិងការគាំពារសង្គម សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន អក្ខរកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ បំណុលនិងការផ្សព្វផ្សាយការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​អាកប្បកិរិយា។
គម្រោងពហុវិស័យនេះ​មានគោលបំណងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាង 20,000 ​នាក់ ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ តំណាងសហជីព 404 ​នាក់មកពីវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ, វិស័យ​កាត់ដេរ​និងលក់រាយ ស្ត្រីជាង​350នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រក្នុង​ទីក្រុង, កម្មករ​ 5,000នាក់​ដែល​ទើប​ត្រូវបានបញ្ឈប់ការងារថ្មីៗ, ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច 250នាក់ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងភាគីពាក់ព័ន្ធឃុំចំនួន 275នាក់។ ជារួម គម្រោងនេះនឹងផ្តោតលើ​សហគមន៍ចំនួន 255 នៅក្នុងខណ្ឌទាំង14 នៃរាជធានីភ្នំពេញ។
គោលបំណងរួមនៃគម្រោងនេះ គឺរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងការគាំពារសង្គម ការស្តារសេដ្ឋកិច្ច និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19 សម្រាប់​សហគមន៍ប្រជុំជន​ក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
លទ្ធផលទី1នឹងត្រូវផ្តោតលើសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងក្រុង ជាពិសេសស្ត្រី និងកុមារដែលងាយរងគ្រោះ ដែលនឹងមាន​លទ្ធភាពប្រសើរជាងមុនក្នុងការ​ទទួលបានគ្រឿងបរិក្ខារ  WASH ការគាំទ្រ​ផ្នែកចិត្តសង្គម និងសេវាគាំពារសង្គម។

 • យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់​ការយល់ដឹង​ពីជំងឺកូវីដ-19 និងការសាងសង់កន្លែងលាងដៃ។ គាំទ្រដោយសកម្មភាពអប់រំសហគមន៍អំពីជំងឺកូវីដ-19 ព្រមទាំង​ការអនុវត្តអនាម័យត្រឹមត្រូវ និងវិធីសាស្រ្តបង្ការ។
 • គាំទ្រលទ្ធភាព​ទទួលសេវាពីកម្មវិធី​គាំពារសង្គមនានា​ដែលមានស្រាប់ សម្រាប់សហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះ។
 • ផ្តល់ការ​គាំទ្រ​ផ្នែកចិត្តសង្គម និងសេវាគាំពារ​សង្គមដល់ស្ត្រីនិងកុមារដែលមានហានិភ័យពី​អំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹង​យេនឌ័រ។
លទ្ធផលទី2 នឹងត្រូវផ្តោតទៅលើការកែលម្អស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារ​កម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់​ពីការងារនាពេលថ្មីៗ និងអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលមានហានិភ័យនៃការបិទទ្វារ។
 • គាំទ្រដល់កិច្ច​ប្រឹងប្រែងស្តារសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ការងារ​ពីវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ តាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មជំនាញរបស់ពួកគាត់ និងចូលរួមជាថ្មី​ទៅ​ក្នុងទីផ្សារការងារ។
 • គាំទ្រអាជីវកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ពី​ជំងឺរាតត្បាត តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលអក្ខរកម្ម​ផ្នែក​ ហិរញ្ញវត្ថុ សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ និងការគាំទ្រលទ្ធភាព​​ក្នុងការ​ទទួលបានប្រាក់កម្ចីដោយយុត្តិធម៌។
ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន១២៩៤

ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន១២៩៤

ប្រព័ន្ធ EWS1294 បច្ចុប្បន្ន មានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់​ពេញលេញទូទាំងប្រទេស និង​ដំណើរការ​ដោយ​រដ្ឋបាលខេត្ត​នៅពេលណា ដែលពួកគាត់​មានបំណង​ចង់​ផ្សព្វផ្សាយ​សារជូនដំណឹង​ទៅប្រជាជន ហើយ​ប្រព័ន្ធនេះ ​ត្រូវបានតភ្ជាប់គ្នាទៅនឹង​គេហ​ទំព័រ​របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ (NCDM) ដែលទទួលស្គាល់ប្រព័ន្ធនេះជា​ EWS ថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ប្រទេស​កម្ពុជា។
ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ (DM) របស់អង្គការ PIN Cambodia បន្តស្វែងរកវិធីនានា​ប្រកប​ដោយនវានុវត្តន៍​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធនេះ ថ្មីៗនេះ តាមរយៈការអនុវត្តពិធីការជូនដំណឹងទូទៅ (CAP) ដែលជាស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយសារឱ្យដឹងមុន។ វិធីសាស្រ្តនេះគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធឆ្ពោះទៅរកការផ្សព្វផ្សាយពហុវេទិកា​ ហើយត្រូវបានអនុវត្តតាមយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយ​បង្កើតទំព័រ Facebook EWS1294។ ប្រមូលអ្នកតាមដាន 110,000 ​នាក់ក្នុងរយៈពេល​ 5 ខែ។ ក្រុមបច្ចេកវិទ្យារបស់ អង្គការ PIN គ្រោងនឹងប្រើប្រាស់វត្តមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្សព្វផ្សាយសារប្រាប់​ឱ្យដឹងមុន តាមរយៈកម្មវិធីផ្ញើសារ Facebook ដែលកម្មវិធី Chatbots ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងកំពុងរង់ចាំការយល់ព្រម។
តាមរយៈការគាំទ្រសំខាន់ៗពីម្ចាស់ជំនួយរបស់ខ្លួន; ដែល​ពីមុនរួមមាន អង្គការ UNDP អង្គការ SDC,ក្រសួងការបរទេសឆែក អង្គការ ECHO និង WFP បច្ចុប្បន្ន អង្គការ PIN មានបំណងចាប់ផ្តើមការ​ចាកចេញពីគម្រោងប្រព័ន្ធ EWS1294 និងត្រៀមរៀបចំ​ការប្រគល់ប្រព័ន្ធនេះទៅរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ។
គម្រោងនេះមានគោលបំណងបង្កើនលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ EWS1294 ដោយអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញ​ផ្សព្វផ្សាយ និងការអភិវឌ្ឍ​បច្ចេកទេសបន្ថែមទៀត ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហាន្តរាយដើម្បីធានាថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចដំណើរការ និងថែរក្សាប្រព័ន្ធ និងបញ្ចប់ការប្រគល់ប្រព័ន្ធ​ EWS1294 ទៅឱ្យ​គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហាន្តរាយជាស្ថាពរ។