ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

© Foto: ភីន​កម្ពុជា

 យើងរីករាយក្នុងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក!

អត្ថបទទាំងអស់ អត្ថបទតិច

ក្រុមការងាររបស់យើង

x x

អាសយដ្ឋានរបស់យើង។

People in Need Cambodia Office


12310, Phnom Penh

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

Šafaříkova 24, Praha 2
120 00, Prague
លេខទូរស័ព្ទ +420 778 498 314
អ៊ីម៉ែល mail@peopleinneed.net
ម៉ោងបើក
ច័ន្ទ ដល់​ សុក្រ ម៉ោង​៩ព្រឹក ដល់ ៤ល្ងាច

ទាក់ទងមកពួកយើង

កំពុងផ្ញើ
យើងបានទទួលសាររបស់អ្នក
សូមអរគុណ
ជាអកុសល សារមិនអាចផ្ញើបានទេ។
សូមអភ័យទោស សូមព្យាយាមម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។