ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

© Foto: ភីន​កម្ពុជា

 យើងរីករាយក្នុងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក!

អត្ថបទទាំងអស់ អត្ថបទតិច

ក្រុមការងាររបស់យើង

ចូហាណា លេហ្ការតា
ប្រធានទំនាក់ទំនង

johanna.legarta@peopleinneed.net ប្រទេស៖ កម្ពុជា

អាសយដ្ឋានរបស់យើង។

People in Need Cambodia Office


12310, Phnom Penh

ទាក់ទងមកពួកយើង

កំពុងផ្ញើ
យើងបានទទួលសាររបស់អ្នក
សូមអរគុណ
ជាអកុសល សារមិនអាចផ្ញើបានទេ។
សូមអភ័យទោស សូមព្យាយាមម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។