អង្គការភីន បាននឹងកំពុងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះ និងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ ២០០៨។ តាមរយៈយុទ្ធសាស្រ្តនិងកម្មវិធីផ្សេងគ្នា (1) ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ & ការឆ្លើយតបចម្រុះលើការបង្ការ និងការគាំពារចំពោះកូវីដ-១៩ សម្រាប់សហគមន៍ងាយរងគ្រោះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (2) ថាមពលបៃតង និង (3) ការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយនិរន្តរភាព យើងមានគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ បញ្ហាប្រឈមទាំងក្នុងទីក្រុង និងតាមជនបទ។ យើងមានគោលបំណងធានាបាននូវការផ្តល់ការគាំទ្រប្រកបដោយគុណភាព និងលទ្ធផលដែលទទួលបានជាមួយដៃគូពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាល និងម្ចាស់ជំនួយគួរឱ្យគោរព ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។

អត្ថបទទាំងអស់ អត្ថបទតិច

Articles

កន្លែងដែលយើងផ្តល់ជំនួយ